شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

مدل آماده جی اف آر سی - مدل ماهور 

توضیحات : 

					

					
					
				
			

			

				

  

نام طرح  ماهور 
ابعاد

70*70

80*80

90*90 

رنگبندی  سفارشی
وزن   

مدل آماده GFRC - مدل کژال

شرح :

					

					
					
				
			

			

				

  

نام طرح کژال
ابعاد

50*50

60*60 

رنگ سفارشی
وزن 8 to 12

مدل آماده جی اف آر سی - مدل ترمه

توضیحات : 

					

					
					
				
			

			

				

  

نام طرح  ترمه
ابعاد

70*70

80*80

90*90 

رنگبندی  سفارشی
وزن   

مدل آماده جی اف آر سی - مدل خشتی

توضیحات : 

					

					
					
				
			

			

				

  

نام طرح  خشتی
ابعاد 103*103
رنگبندی  سفارشی
وزن   

مدل آماده جی اف آر سی - مدل الماس

توضیحات : 

					

					
					
				
			

			

				

  

نام طرح  الماس
ابعاد

 

1340*100 

107*80

رنگبندی  سفارشی
وزن