شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

نمونه اجرا شده نمای استیل| کناپی ایرانمال تهران

پروژه کناپی های نمای استیل سر درب ورودی بازار بزرگ ایران - ایرانمال

 

 نام پروژه سردرب ورودی ایرانمال
 موقعیت تهران
 کارفرما شرکت مهندسی پارس گوفکا
کارفرمای اصلی شرکت مهندسی البرز تات
مصالح استفاده شده کناپی های فلزی اتصال

 مدت پروژه

11 ماه

 

 

نمای کناپی ایارانمالبازار بزرگ ایراننما استیلساخت نمای استیلنما پارامتریکپنل نما پارامتریکنما کناپی ایران مالنما کناپی بازار بزرگ ایران