شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

نمونه اجرا شده نمای آلمینیومی | بلت ایرانمال

پروژه بلت زمین تنیس ایرانمال _ نمای لوور تویست آلمینیومی

 نام پروژه زمسن تنیس ایرانمال
 موقعیت تهران
 کارفرما شرکت مهندسی پارس گوفکا
کارفرمای اصلی شرکت البرز تات
 مصالح استفاده شده بلت های فلزی

 مدت پروژه

 5ماه

 

بلت استادیوم تنیس ایران مالبلت استادیوم تنیس ایران مالبلت استادیوم تنیس ایران مالبلت استادیوم تنیس ایران مالبلت استادیوم تنیس ایران مالبلت استادیوم تنیس ایران مالبلت استادیوم تنیس ایران مال