شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

GFRC | GRC در بندر عباس پروژه مقرنس

پروژه نما جی آر سی GRC پروژه مسکونی بندرعباس

طراحی، تولید و نصب پنل نما جی آر سی GRC

 

 

 نام پروژه مجتمع مسکونی بندرعباس
 موقعیت بندرعباس
 کارفرما خصوصی
 مصالح استفاده شده  پنل های بتن جی اف آر سی
 ابعاد پنل ها  پنل های بتن جی آر سی مقرنس

 مدت پروژه

 4 ماه

 

 

پنل نما GFRC GRC

 

پنل نما GFRC GRC

 

پنل نما GFRC GRC

 

 

پنل نما GFRC GRC

 

پنل نما GFRC GRC

 

پنل نما GFRC GRC

 

پنل نما GFRC GRC

 

پنل نما GFRC GRC

 

پنل نما GFRC GRC

 

پنل نما GFRC GRC

 

پنل نما GFRC GRC