شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

GFRC | GRC پروژه مجتمع مسکونی شیراز

پروژه مجتمع مسکونی شیراز

 

 نام پروژه مجتمع مسکونی شیراز
 موقعیت شیراز
 کارفرما خصوصی
متراژ پروژه 200 متر مربع
 مصالح استفاده شده پنل های جی اف آر سی

سال شروع پروژه

1400

مدت انجام پروژه 1 ماه

 

 

grc 0006 

 

 grc 0007