شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

GFRC | GRC درمسقط پروژه گنبد عمان

پروژه گنبد جی آر سی عمان - مسقط

طراحی و تولید گنبد جی آر سی GRC نام پروژه گنبد جی آر سی
 موقعیت عمان-مسقط
 کارفرما خصوصی
 مصالح استفاده شده  پنل های بتن جی اف آر سی
 ابعاد پنل ها  پنل های  جی آر سی منحنی شکلر

 مدت پروژه

  2 ماه

 

 

 

 

1

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8