• 4080 9107 021

  • 342 72 72 0912

  • info@Litracon.ir

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن GFRC - GRC باغ کتاب تهران

پروژه اجرای پنل بتن جی آر اف سی باغ کتاب تهران

نام پروژه: باغ کتاب تهران

موقعیت : تهران - انوبان حقانی

 کارفرما: شهرداری

پیمانکار : شرکت بتن سورین - گروه مهندسی متنا

مصالح استفاده شده: پنل های بتن جی آر سی GFRC

ابعاد پنل ها:  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 70 سانتی متر در 70 سانتی متر

 مدت پروژه : 1 ماه

 

نما بتن جی اف آر سی

جی اف آر سی چیست؟

قیمت نما جی اف آر سی

قیمت  نمای بتن جی اف آر سی چقدر است

جی اف آر سی