• 4080 9107 021

  • 342 72 72 0912

  • info@Litracon.ir

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن جی آر سی بازار بندر انزلی

پروژه اجرای پنل بتن جی آر سی بازار بندر انزلی

نام پروژه: بازار ماهی فروشان بندر انزلی

موقعیت : انزلی

 کارفرما: شیلات

پیمانکار : شرکت بتن سورین - گروه مهندسی متنا

مصالح استفاده شده: پنل های بتن جی آر سی GFRC

ابعاد پنل ها:  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 100سانتی متر در 100 سانتی متر

 مدت پروژه : یک ماه

قیمت اجرای نمای جی اف آر سی

بتن جی اف آر سی چیست ؟

بتن نما پیش ساخته جی اف آر سی