• (021)88280994

  • (021)91074080

  • Tech@Litracon.ir

 

پروژه پنل های بتن جی آر سی مرکز چشم پزشکی نصیر

پروژه اجرای پنل بتن جی آر سی مرکز چشم پزشکی بصیر

نام پروژه: مرکز چشم پزشکی بصیر

موقعیت : کیش

 کارفرما: خصوصی

مصالح استفاده شده: پنل های بتن جی آر سی GFRC

ابعاد پنل ها:  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 56 سانتی متر در 56 سانتی متر

 مدت پروژه : سه ماه

بتن جی اف آر سی

قیمت نما بتن جی اف آر سی

جی اف آر سی

قیمت نما جی اف آر سی

قیمت بتن جی اف آر سی

جی اف آر سی بتن چیست