• 4080 9107 021

  • 342 72 72 0912

  • info@Litracon.ir

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن GFRC - GRC بیمارستان صدیقه زهرا

پروژه اجرای پنل بتن جی اف آر سی بیمارستان صدیقه زهرا

نام پروژه:بیمارستان صدقیه زهرا

موقعیت : تهران - منطقه 20

 کارفرما: خصوصی

پیمانکار : شرکت بتن سورین - گروه مهندسی متنا

مصالح استفاده شده: پنل های بتن جی اف آر سی GFRC

ابعاد پنل ها:  پنل های بتن جی اف آر سی مدولار

 مدت پروژه : در حال اجرا

پروژه اجرا شده بتن جی اف آر سی GFRC

شرکت تولید کننده بتن جی اف آر سی GFRC  در ایران

پروژه اجرا شده بتن جی اف آر سی GFRC